Dotacje

Beneficjent: RP STAL Robert Paternoga

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa, Roberta Paternogi poprzez: budowę i wyposażenie w niezbędny sprzęt i instalację fotowoltaiczną, budowę nowej hali produkcyjnej

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu konkurencyjności i zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia oraz podjęciu działań obniżających koszty wraz z utworzeniem miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych

Nazwa działania: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja RP Stal